با کلیک برروی هر استان آدرس مراکز فروش و پخش انتشارات تک رقمی ها در آن استان و شهرهای تابعه قابل رویت می باشد.